Nationals Cheer & Dance 2021

NATIONALS UPDATE 14/03/2021

(version en français: voir en bas)

Beste coaches en clubverantwoordelijken,

Het voorbije jaar werden we geconfronteerd met heel wat uitdagingen. We hadden gehoopt om begin 2021 weer te kunnen sporten in teamverband, helaas was dit niet het geval. De persconferentie van afgelopen vrijdag biedt gelukkig wel wat perspectief om hopelijk in de nabije toekomst weer te kunnen sporten in teamverband. Maar aangezien er momenteel geen enkele leeftijdsgroep (met contact, het volledige team en in een sporthal) mag trainen, is het onmogelijk om onze clubs en sporters te laten deelnemen aan een wedstrijd over 2 maanden. Met volgende beslissing willen we alle clubs, atleten en trainers duidelijkheid en zekerheid bieden:

Het bestuur van het BCF heeft unaniem besloten om het Belgisch Kampioenschap, gepland op 9 mei 2021, niet te laten doorgaan.
Gezien de huidige maatregelen, achten wij het onmogelijk in mei een wedstrijd te houden. De gezondheid/veiligheid van onze atleten, coaches, werknemers, familie en vrienden is voor ons prioritair.

Er werd overwogen om een alternatief te voorzien voor de -13j of te werken via een wedstrijdvorm online. Helaas is dit niet haalbaar, gezien de onduidelijke evolutie van de epidemie en de beperkingen waaronder iedereen moet trainen. Teams kunnen op dit moment niet samen trainen in een sportzaal en het is niet veilig om kort na het hervatten van de teamtrainingen reeds aan een wedstrijd deel te nemen.

Wat nu ?

Omdat wij weten dat veel van de atleten wel toegewerkt hadden naar het BK, vragen wij jullie met aandrang hen toch nog toe te staan het seizoen in schoonheid te eindigen. We staan er dus zeker achter dat clubs apart een 'show-moment' organiseren, eventueel voor vrienden/familie indien de situatie dit toelaat.
Het weekend waarop het BK gepland was (8-9 mei) zullen wij via onze Social Media (Instagram, Facebook) iets organiseren zodat de atleten hun skills/stukjes van een routine kunnen delen met andere Belgische atleten.
Op deze manier hopen wij toch het harde werk van de atleten en coaches dit seizoen wat betekenis te kunnen geven.

Tickets?

Toeschouwers die reeds tickets gekocht hadden voor het BK 2020, konden deze automatisch gebruiken voor het BK 2021. Door de annulatie van het BK 2021, zullen wij deze tickets volledig terugbetalen. Hiervoor dienen ze enkel hun aankoopbewijs en hun rekeningnummer te mailen naar info@belgiancheer.be en dit voor 30 april, nadien worden er geen terugbetalingen meer gedaan. Gelieve dit naar jullie clubleden te communiceren.

We danken jullie voor jullie begrip voor deze moeilijke beslissing. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen in ons als Federatie.

Zorg goed voor mekaar,

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers entraîneurs et officiels de club,

L'année écoulée a été pleine de défis. Nous avions espéré pouvoir pratiquer à nouveau des sports d'équipe au début de 2021, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Heureusement, la conférence de presse de vendredi dernier offre une certaine perspective pour pouvoir, espérons-le, revenir aux sports d'équipe (de contact) dans un avenir proche. Cependant, comme aucune tranche d'âge (avec contact, en équipe et dans une salle de sport) n'est actuellement autorisée à s'entraîner, il est impossible pour nos clubs et nos athlètes de participer à une compétition dans 2 mois. Avec la décision qui suit, nous voulons donner à tous les clubs, athlètes et entraîneurs de la clarté et de la certitude:

Le conseil d'administration de la BCF a décidé à l'unanimité d'annuler la tenue des championnats de Belgique, prévus pour le 9 mai 2021.
Compte tenu des mesures actuelles, nous considérons qu'il est impossible d'organiser un concours en mai. La santé/sécurité de nos athlètes, entraîneurs, employés, familles et amis est notre priorité.

Il a été envisagé d'offrir une alternative aux athlètes -13 ans ou d'organiser une sorte de concours en ligne, mais cela s'est avéré impossible pour nousétant donné l'évolution peu claire de l'épidémie et les restrictions dans lesquelles chacun doit s'entraîner. Actuellement, les équipes ne peuvent pas s'entraîner ensemble dans une salle de sport et il n'est pas prudent de participer à un championnat peu après la reprise de l'entraînement des équipes.

Que faire maintenant?

Parce que nous savons que beaucoup d'athlètes travaillaient pour le BK, nous vous demandons de leur permettre de terminer la saison en beauté. Nous soutenons donc l'idée que les clubs organisent un "moment de spectacle" séparé pour les amis/familles, si la situation le permet.
Le week-end où le BK était planifié (8-9 mai), nous organiserons quelque chose via nos médias sociaux (Instagram, Facebook) afin que les athlètes puissent partager leurs compétences /éléments d'une routine avec d'autres athlètes belges.
Nous espérons ainsi donner un sens au travail acharné des athlètes et des entraîneurs cette saison.

Billets?

Les spectateurs qui ont déjà acheté des billets pour la BK 2020, pouvaient automatiquement les utiliser pour la BK 2021. En raison de l'annulation du BK 2021, nous rembourserons intégralement ces billets. Il leur suffit donc d'envoyer leur preuve d'achat et leur numéro de compte à info@belgiancheer.be avant le 30 avril, après cette date plus aucun remboursement ne sera effectué. Veuillez le communiquer aux membres de votre club.

Nous vous remercions de votre compréhension dans cette décision difficile. Merci pour votre soutien et votre confiance en notre Fédération.

Prenez soin les uns des autres,


Sarah Coene
President
Tel: +32 494 481302

Julie Baillieu
Vice-president
Tel: +32 494 161410

Belgian Cheerleading Federation vzw

Penitentienenstraat 87
3000 Leuven
Belgium